Privacyverklaring


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als AVG) van toepassing geworden in alle landen van de Europese Unie. Deze nieuwe regelgeving heeft onder andere als doel om je meer zeggenschap te geven over het gebruik van je persoonsgegevens. Jouw privacy vinden wij erg belangrijk en duidelijke informatie is daarvoor onmisbaar. Daarom hebben wij deze privacyverklaring geschreven om jou te informeren over ons privacybeleid.

Dit is een website voor het project ‘Warm Thuis Zwolle’ van Stichting Voor Elkaar Zwolle (SVEZ), Wilhelm Röntgenstraat 4, 8013 NE, Zwolle. SVEZ werkt in het kader van het project Warm Thuis Zwolle, samen met onze samenwerkingspartners.

SVEZ is de (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de website en de op de website aangegeven contactmogelijkheden. Wij verwerken in het kader van onze bedrijfsvoering op verschillende manieren persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie die wat vertelt over jou als persoon. Persoonsgegevens geven informatie over je identiteit.

Wij verwerken persoonsgegevens van je wanneer je een website van ons bezoekt, contact met ons hebt of bij een inventariserend gesprek. Wij verstrekken in deze privacyverklaring per situatie informatie over onze verwerking van persoonsgegevens. Bij elke situatie vind je ook informatie over de rechten die je hebt en hoe je deze kunt uitoefenen. Ook staan onze contactgegevens daarin, voor het geval je nog verdere vragen hebt.

Leeswijzer: bij verwijzing naar natuurlijke personen (mannen of vrouwen) gebruiken wij voor het leesgemak telkens de mannelijke vorm (hij/hem/zijn).

1. Bezoek websites

Gegevensverwerking bij gebruik websites

Wanneer je de website van Warm Thuis Zwolle bezoekt en gebruikt, kunnen we persoonsgegevens van je verwerken. Stichting Voor Elkaar Zwolle is daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wij verwerken je persoonsgegevens als je deze via de website actief opgeeft, bijvoorbeeld wanneer je je e-mailadres invult om nieuwsbrieven te ontvangen, of als je een online contact- of aanmeldformulier invult. Wij houden eveneens correspondentie bij, bijvoorbeeld als je per e-mail of telefoon contact opneemt.

Verder worden van iedereen die de website bezoekt, gegevens verzameld die de browser meestuurt, evenals informatie over het surfgedrag. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres; browser specificaties; en gegevens over je surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, ingang tot de website (direct, via een link of zoekmachine), bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt grotendeels met cookies, aanvullende informatie hierover vind je in ons cookiebeleid.

Doeleinden en rechtsgronden

Gebruik van de website

Wij verwerken de gegevens van websitebezoekers van ‘Warm Thuis Zwolle’ hoofdzakelijk om te zorgen dat zij de betreffende website kunnen gebruiken. Dit is dus om te zorgen dat bezoekers de website te zien krijgen in een formaat dat aansluit op hun browser en apparaat (telefoon/pc/tablet),zich (eventueel) kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief en contact kunnen opnemen via het contactformulier. De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van ons bij het op passende wijze aanbieden van onze website Warm Thuis Zwolle en eventuele verdere communicatie met onze websitebezoekers.

Beveiliging, geschillen, wettelijke plichten

Wij verwerken gegevens voor de beveiliging van de website en de accounts en het voorkomen, opsporen en tegengaan van (optreden tegen) fraude of anderszins onrechtmatig gebruik van de website. Ook kan het zijn dat wij je gegevens moet verwerken voor het afhandelen van eventuele geschillen of de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals administratieplichten, maar ook eventuele plichten in het kader van onderzoek door bevoegde autoriteiten of bij een rechterlijk bevel. De rechtsgrond voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd belang bij beveiliging; bestrijding van onrechtmatig gebruik; en handhaving van onze rechten. Voor zover wettelijke verplichtingen tot gegevensverwerking leiden, vormen die verplichtingen de rechtsgrond.

Ontvangers

Een door ons ingeschakelde verwerker kan toegang hebben tot je persoonsgegevens. Een verwerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor ons ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt of de hosting van de website.

In de toekomst zou het kunnen voorkomen dat wij in het kader van Warm Thuis Zwolle één of meer organisatieonderdelen overdragen aan een derde partij of wij met een derde partij fuseren. In dat geval kan het nodig zijn ook je (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen je persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien je daartoe toestemming hebt gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Bij het gebruik van cookies zijn ook derden betrokken, voor informatie daarover verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is. Hoe lang dit is, varieert. Waar mogelijk noemen wij de concrete bewaartermijnen die wij in een specifieke context hanteren, in de bijbehorende privacy informatie. Wij bepalen de bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is voor dat doeleinde; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt ons minimumtermijnen op, gedurende welke wij verplicht zijn de daaronder vallende (persoons)gegevens te bewaren.

Privacy en jouw rechten

Jij hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van jouw rechten. Jij hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, het recht om de toestemming op ieder moment weer in te trekken;
 • voor zover je gegevens aan ons hebt verstrekt en wij die op basis van jouw toestemming of een overeenkomst met jou, geautomatiseerd verwerken; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat. Je hebt daarbij het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
 • het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens op de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang (zie onder het kopje grondslagen). Dergelijk bezwaar moet je baseren op de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen;
 • als wij gelet op de omstandigheden gegevens niet meer mogen verwerken; het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer jij een eerder gegeven toestemming intrekt.
 • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt uitsluitend indien (a) jouw gegevens mogelijk onjuist zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd of gecorrigeerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar jij niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar jij ze nog wel nodig hebt; (d) je bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar terecht is, of niet; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij van mening bent dat wij je persoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Een uitgebreide uitleg over je privacy rechten vind je ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kun je ook een klacht indienen.

Cookies

Wij maken gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn nodig om een site goed te laten functioneren en andere stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de site te analyseren met als doel de website te verbeteren. Ga voor meer informatie naar ons cookiebeleid.

Contactgegevens

Voor privacy gerelateerde vragen kun je contact opnemen met: info@warmthuiszwolle.nl.

Algemene contactgegevens:

Stichting Voor Elkaar Zwolle

Wilhelm Röntgenstraat 4

8013 NE Zwolle

2. Contact opnemen

Gegevensverwerking bij het opnemen van contact

Wanneer je contact opneemt met ons in het kader van Warm Thuis Zwolle worden er persoonsgegevens van je verwerkt. Stichting Voor Elkaar Zwolle (SVEZ) is daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In deze privacyverklaring informeren wij je over de verwerking van persoonsgegevens bij het opnemen van contact.

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt om het contact met je af te handelen. Dit kan zijn om je vraag te beantwoorden of om een klacht van je af te handelen.

Doeleinden en rechtsgrondslagen

Hieronder vind je de volledige opsomming van de verwerkingsdoeleinden.

 • Afhandelen van contacten, inclusief eventueel vervolgcontact
 • Beantwoording van vragen en verhoging van kwaliteit en efficiëntie daarvan (bij vragen die al eerder gesteld zijn);
 • Afhandeling van klachten, inclusief vervolgcontact (verzoeken om nadere informatie;
 • Het beantwoorden van de door jou gestelde vragen of het verstrekken van gevraagde informatie;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen;
 • Afhandelen van eventuele geschillen.

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een grondslag uit de AVG. Op welke grondslag wij jouw persoonsgegevens verwerkt, verschilt per geval. Het verwerken van je persoonsgegevens om het contact met je af te handelen kan worden gebaseerd worden op de uitvoering van een overeenkomst met je, en op het gerechtvaardigd belang van ons bij het afhandelen van contacten met betrokkenen in het kader van de goede bedrijfsvoering. De verwerking van aanmeldingen en het doorsturen van aanmeldingen berust op jouw toestemming. Deze toestemming mag je altijd weer intrekken, zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven.

Ontvangers

Een door ons ingeschakelde verwerker kan toegang hebben tot je persoonsgegevens. Een verwerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor ons ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt of de hosting van de website.

In de toekomst zou het kunnen voorkomen dat wij in het kader van Warm Thuis Zwolle één of meer organisatieonderdelen overdragen aan een derde partij of met een derde partij fuseert. In dat geval kan het nodig zijn ook je (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen je persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien je daartoe toestemming hebt gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Bewaartermijnen

Wij streven ernaar om je persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren. Hoe lang dit is, varieert. Waar mogelijk noemen wij de concrete bewaartermijnen die wij in een specifieke context hanteren, in de bijbehorende privacy informatie. Wij bepalen de bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is voor dat doeleinde; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt ons minimumtermijnen op, gedurende welke wij verplicht zijn de daaronder vallende (persoons)gegevens te bewaren.

Privacy en jouw rechten

Jij hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Hieronder vindt je een overzicht van jouw rechten. Jij hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, het recht om de toestemming op ieder moment weer in te trekken;
 • voor zover je gegevens aan ons hebt verstrekt en wij die op basis van jouw toestemming of een overeenkomst met jou, geautomatiseerd verwerken; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat. Je hebt daarbij het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
 • het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens op de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang (zie onder het kopje grondslagen). Dergelijk bezwaar moet je baseren op de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen;
 • als wij gelet op de omstandigheden gegevens niet meer mogen verwerken; het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer jij een eerder gegeven toestemming intrekt.
 • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt uitsluitend indien (a) jouw gegevens mogelijk onjuist zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd of gecorrigeerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar jij niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar jij ze nog wel nodig hebt; (d) je bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar terecht is, of niet; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij van mening bent dat wij jouwpersoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Een uitgebreide uitleg over je privacy rechten vind je ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kun je ook een klacht indienen.

Contactgegevens

Voor privacy gerelateerde vragen kun je contact opnemen met: info@warmthuiszwolle.nl.

Algemene contactgegevens:

Stichting Voor Elkaar Zwolle

Wilhelm Röntgenstraat 4

8013 NE Zwolle

3. Inventariserend gesprek

Nadat jij contactgegevens hebt achtergelaten nemen wij contact met je op voor een inventariserend gesprek. Het project ‘Warm Thuis Zwolle’ helpt inwoners die dat zelf niet kunnen betalen aan een energiezuiniger thuis. Als jij gebruik wilt maken van het project ‘Warm Thuis Zwolle’ hebben wij gegevens van je nodig. Denk hierbij aan:

 • Postcode- en adresgegevens;
 • Type woning (koop- of huurwoning);
 • Of je voldoet aan de inkomensgrens van 130% van het wettelijk minimum.

Als we contact opnemen zullen we deze gegevens van je opvragen en deze bewaren we maximaal 3 jaar na het uitvoeren van de energiemaatregelen. Wij vragen ook jouw toestemming om deze persoonsgegevens te delen met onze project-partners. Dat zijn bijvoorbeeld de gemeente Zwolle, energiecoaches van wijkinitiatieven, woningcorporaties en andere samenwerkingspartners. Zie hier ook het volledige overzicht van de partners.

Deze gegevens delen we pas met onze partners na expliciete toestemming van jou in het inventariserend gesprek.

Doeleinden en rechtsgrondslagen

Stichting Voor Elkaar Zwolle verwerkt jouw persoonsgegevens om te bepalen of je in aanmerking komt voor deelname aan het project Warm Thuis Zwolle.

Jouw persoonsgegevens kunnen in dat kader voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Het beantwoorden van door jou gestelde vragen of het verstrekken van gevraagde informatie;
 • Een afspraak maken met een betrokken partij van Warm Thuis Zwolle, zoals een energiecoach, klusser of aannemer.

Voor deze doeleinden zullen wij enkel die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk en relevant zijn voor de uitvoering van het project Warm Thuis.

De hierboven genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond voor verwerkingen van je persoonsgegevens. Deze rechtsgronden zijn:

 • Gerechtvaardigd belang: wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan dit noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Voor Elkaar Zwolle. Wij wegen zorgvuldig af welke persoonsgegevens hiervoor noodzakelijk zijn.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen;
 • Toestemming: wanneer wij jouw persoonsgegevens op basis van een door jou verleende toestemming verwerken, dan heb je het recht om deze zonder reden weer in te trekken.

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een grondslag uit de AVG. Op welke grondslag wij jouw persoonsgegevens verwerkt, verschilt per geval. Het verwerken van je persoonsgegevens om het contact met je af te handelen kan worden gebaseerd worden op de uitvoering van een overeenkomst met je, en op het gerechtvaardigd belang van ons bij het afhandelen van contacten met betrokkenen in het kader van de goede bedrijfsvoering. De verwerking van aanmeldingen en het doorsturen van aanmeldingen berust op jouw toestemming. Deze toestemming mag je altijd weer intrekken, zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven.

Ontvangers

Een door ons ingeschakelde verwerker kan toegang hebben tot je persoonsgegevens. Een verwerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor ons ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt of de hosting van de website.

In de toekomst zou het kunnen voorkomen dat wij in het kader van Warm Thuis Zwolle één of meer organisatieonderdelen overdragen aan een derde partij of met een derde partij fuseert. In dat geval kan het nodig zijn ook je (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen je persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien je daartoe toestemming hebt gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Privacy en jouw rechten

Jij hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Hieronder vindt je een overzicht van jouw rechten. Jij hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, het recht om de toestemming op ieder moment weer in te trekken;
 • voor zover je gegevens aan ons hebt verstrekt en wij die op basis van jouw toestemming of een overeenkomst met jou, geautomatiseerd verwerken; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat. Je hebt daarbij het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
 • het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens op de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang (zie onder het kopje grondslagen). Dergelijk bezwaar moet je baseren op de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen;
 • als wij gelet op de omstandigheden gegevens niet meer mogen verwerken; het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer jij een eerder gegeven toestemming intrekt.
 • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt uitsluitend indien (a) jouw gegevens mogelijk onjuist zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd of gecorrigeerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar jij niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar jij ze nog wel nodig hebt; (d) je bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar terecht is, of niet; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij van mening bent dat wij jouwpersoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Een uitgebreide uitleg over je privacy rechten vind je ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kun je ook een klacht indienen.

Contactgegevens

Voor privacy gerelateerde vragen kun je contact opnemen met: info@warmthuiszwolle.nl.


Algemene contactgegevens:

Stichting Voor Elkaar Zwolle

Wilhelm Röntgenstraat 4

8013 NE Zwolle